Diễn đn Diablo Việt Nam

Sn giao dịch Gamebank ---- Mua bn Key Diablo 3 ---- Mua bn Item / Gold ---- Mua bn Account
  #16  
Cũ 01-05-2013, 12:26 AM
Avatar của warriosbest
warriosbest warriosbest đang ẩn
Thnh vin mới
 
Tham gia ngy: Jun 2012
Bi gửi: 0

Level: -INF [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: NAN / -INF
Magic: -INF / -INF
Experience: NAN%

Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

Bn account D3 Standard Key US ...key hồi trước 1t5 ^^


Barba : http://us.battle.net/d3/en/profile/z.../hero/27602507
Tiền cn 130m .....tổng đồ trong rmah vẫn cn thể bn đc với gi nhỏ nhất l 100$ ...


GI : THƯƠNG LƯỢNG


SDT : 0916767157
Địa chỉ : Tp.Thi Bnh
Gamevn : warriosbest
__________________
Hy cng warriosbest xy dựng cộng đồng www.diablovn.net lớn mạnh nh!
Trả lời với trch dẫn
  #17  
Cũ 01-05-2013, 12:37 PM
Avatar của warriosbest
warriosbest warriosbest đang ẩn
Thnh vin mới
 
Tham gia ngy: Jun 2012
Bi gửi: 0

Level: -INF [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: NAN / -INF
Magic: -INF / -INF
Experience: NAN%

Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

Bn account D3 Standard Key US
__________________
Hy cng warriosbest xy dựng cộng đồng www.diablovn.net lớn mạnh nh!
Trả lời với trch dẫn
  #18  
Cũ 01-06-2013, 12:02 PM
Avatar của warriosbest
warriosbest warriosbest đang ẩn
Thnh vin mới
 
Tham gia ngy: Jun 2012
Bi gửi: 0

Level: -INF [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: NAN / -INF
Magic: -INF / -INF
Experience: NAN%

Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

Bn account D3 Standard Key US
__________________
Hy cng warriosbest xy dựng cộng đồng www.diablovn.net lớn mạnh nh!
Trả lời với trch dẫn
  #19  
Cũ 01-06-2013, 06:20 PM
Avatar của warriosbest
warriosbest warriosbest đang ẩn
Thnh vin mới
 
Tham gia ngy: Jun 2012
Bi gửi: 0

Level: -INF [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: NAN / -INF
Magic: -INF / -INF
Experience: NAN%

Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

Bn account D3 Standard Key US
__________________
Hy cng warriosbest xy dựng cộng đồng www.diablovn.net lớn mạnh nh!
Trả lời với trch dẫn
  #20  
Cũ 01-07-2013, 01:01 PM
Avatar của warriosbest
warriosbest warriosbest đang ẩn
Thnh vin mới
 
Tham gia ngy: Jun 2012
Bi gửi: 0

Level: -INF [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: NAN / -INF
Magic: -INF / -INF
Experience: NAN%

Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

Bn account D3 Standard Key US
__________________
Hy cng warriosbest xy dựng cộng đồng www.diablovn.net lớn mạnh nh!
Trả lời với trch dẫn
  #21  
Cũ 01-08-2013, 12:14 PM
Avatar của warriosbest
warriosbest warriosbest đang ẩn
Thnh vin mới
 
Tham gia ngy: Jun 2012
Bi gửi: 0

Level: -INF [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: NAN / -INF
Magic: -INF / -INF
Experience: NAN%

Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

Bn account D3 Standard Key US
__________________
Hy cng warriosbest xy dựng cộng đồng www.diablovn.net lớn mạnh nh!
Trả lời với trch dẫn
  #22  
Cũ 01-08-2013, 09:57 PM
Avatar của warriosbest
warriosbest warriosbest đang ẩn
Thnh vin mới
 
Tham gia ngy: Jun 2012
Bi gửi: 0

Level: -INF [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: NAN / -INF
Magic: -INF / -INF
Experience: NAN%

Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

Bn account D3 Standard Key US
__________________
Hy cng warriosbest xy dựng cộng đồng www.diablovn.net lớn mạnh nh!
Trả lời với trch dẫn
  #23  
Cũ 01-08-2013, 11:09 PM
Avatar của nhaiptk693
nhaiptk693 nhaiptk693 đang ẩn
Thnh vin mới
 
Tham gia ngy: Jan 2013
Bi gửi: 0

Level: -INF [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: NAN / -INF
Magic: -INF / -INF
Experience: NAN%

Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

bài này hay th?t dó nha
__________________
Hy cng nhaiptk693 xy dựng cộng đồng www.diablovn.net lớn mạnh nh!
Trả lời với trch dẫn
  #24  
Cũ 01-09-2013, 12:40 AM
Avatar của vinhvo573
vinhvo573 vinhvo573 đang ẩn
Thnh vin mới
 
Tham gia ngy: Jan 2013
Bi gửi: 0

Level: -INF [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: NAN / -INF
Magic: -INF / -INF
Experience: NAN%

Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

bài này hay th?t dó nha
__________________
Hy cng vinhvo573 xy dựng cộng đồng www.diablovn.net lớn mạnh nh!
Trả lời với trch dẫn
  #25  
Cũ 01-09-2013, 01:11 PM
Avatar của warriosbest
warriosbest warriosbest đang ẩn
Thnh vin mới
 
Tham gia ngy: Jun 2012
Bi gửi: 0

Level: -INF [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: NAN / -INF
Magic: -INF / -INF
Experience: NAN%

Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

Bn account D3 Standard Key US
__________________
Hy cng warriosbest xy dựng cộng đồng www.diablovn.net lớn mạnh nh!
Trả lời với trch dẫn
  #26  
Cũ 01-10-2013, 12:46 AM
Avatar của warriosbest
warriosbest warriosbest đang ẩn
Thnh vin mới
 
Tham gia ngy: Jun 2012
Bi gửi: 0

Level: -INF [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: NAN / -INF
Magic: -INF / -INF
Experience: NAN%

Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

Bn account D3 Standard Key US
__________________
Hy cng warriosbest xy dựng cộng đồng www.diablovn.net lớn mạnh nh!
Trả lời với trch dẫn
  #27  
Cũ 01-10-2013, 06:42 AM
Avatar của kiemdinhteam
kiemdinhteam kiemdinhteam đang ẩn
Thnh vin mới
 
Tham gia ngy: Dec 2012
Bi gửi: 0

Level: -INF [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: NAN / -INF
Magic: -INF / -INF
Experience: NAN%

Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

Trch dẫn:
Trch dẫn bi viết của warriosbest
Xem bi viết
B�n account D3 Standard Key US ...key hồi trước 1t5 � ^^


Barba : http://us.battle.net/d3/en/profile/z.../hero/27602507
Tiền c�n 130m .....tổng đồ trong rmah vẫn c�n thể b�n đc với gi� nhỏ nhất l� 100$ ...


GI� : THƯƠNG LƯỢNG


SDT : 0916767157
Địa chỉ : Tp.Th�i B�nh
Gamevn : warriosbest
d?i v?i s?a ch?a m?t máy khoan trong công vi?c di?u t?t nh?t là ph?i có bi?n pháp d? phòng t?t nh?t. B?n c?n ph?i bi?t r?ng du?c môi tru?ng bên c?nh d?i v?i b?n cung nhu bi?t làm sao d? x? lý dúng d?n các thi?t b?.Có nhi?u lo?i máy khoan: máy khoan d?ng, máy khoan tâm v.v.Chúng ta ph?i bi?t cách s? d?ng an toàn t?ng lo?i máy móc sao cho hi?u qu?. Công nhân ph?i h?c qua khóa hu?n luy?n an toàn lao d?ng.
Các tai n?n thu?ng x?y d?i v?i máy khoan:
Trong khi khoan v?t li?u d?o s? xu?t hi?n phoi dây, phoi dây s? quay v?i mui khoan thu?ng bay vào m?t,làm gây tai n?n tay công nhân
D?i v?i k?p chi ti?t b? l?ng chi ti?t s? bay ra va ch?m vào công nhân
Các chi ti?t quay nhanh c?a máy khoan nhu mang da ranh] ho?c chém d?t tay công nhân
Di?n gi?t: do h? dây d?n di?n, ch?m di?n ra v? máy, t? các dây d?n, ? c?m di?n..
B?ng: v?t li?u du?c làm nóng do ma sát. Thi?t b? có t?c d? cao, phoi ra nhi?u và liên t?c, phoi ra thành dây dài, qu?n và vang ra xung quanh phoi r?t nóng, phoi v?n có th? b?n vào ngu?i d?ng ? phía d?i di?n công nhân dang gia công.
B?i công nghi?p: b?i d?c hay nhi?m d?c sinh ra các BNN, gây cháy n?, ho?c ?m di?n gây ng?n m?ch.
Nhi?m d?c: Ch?t d?c công nghi?p xâm nh?p vào co th? con ngu?i qua quá trình thao tác, ti?p xúc.
Nguy hi?m n?: N? hóa h?c và n? v?t lý.
Tru?c khi s? d?ng máy khoan, ph?i ki?m d?nh k? ph?n duôi côn c?a mui khoan n?u ph?n côn b? xu?c, mòn v?t thì ph?i lo?i b? b? mui khoan cu. Lí do là vì khi l?p ph?n côn s? không k?p ch?t du?c, mui khoan s? vang vào công nhân; ph?i Che ch?n {các b? ph?n chuy?n d?ng
Trong quá trình thao tác máy khoan, ngu?i công nhân ph?i mang trang thi?t b? b?o h? lao d?ng d?y d?, tay áo ph?i cài khuy và tuy?t d?i không mang gang tay trong quá trình v?n hành máy khoan; cho máy ch?y th? không t?i.kiem dinh coi mui khoan t?t chua.
Khi khoan ph?i cho mui khoan an t? t? mu?n thay d?i t?c d? ph?i d?ng d?ng máy.
Tru?c khi khoan ph?i ki?m tra d? v?ng ch?c và l?c k?p c?a v?n c?n khoan, n?u không, trong quy trình khoan v?t s? b? n?i l?ng quay theo mui khoan. Tru?ng h?p n?u dùng tay gi? chi ti?t l?i, tay d? có kh? nang b? ch?n thuong vì cu?n vào chi ti?t khoan ho?c mui khoan, còn n?u có gi? ch?t v?t gia công di n?a thì mui khoan có th? b? g?y và chi ti?t gia công có th? bay ra gây tai n?n; c?n ph?i kiem dinh các chi ti?t 1 cách ch?t ch?.

Xem thêm: http://kiemdinhvn.com
Trả lời với trch dẫn
  #28  
Cũ 01-10-2013, 12:43 PM
Avatar của warriosbest
warriosbest warriosbest đang ẩn
Thnh vin mới
 
Tham gia ngy: Jun 2012
Bi gửi: 0

Level: -INF [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: NAN / -INF
Magic: -INF / -INF
Experience: NAN%

Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

Bn account D3 Standard Key US
__________________
Hy cng warriosbest xy dựng cộng đồng www.diablovn.net lớn mạnh nh!
Trả lời với trch dẫn
  #29  
Cũ 01-10-2013, 08:18 PM
Avatar của warriosbest
warriosbest warriosbest đang ẩn
Thnh vin mới
 
Tham gia ngy: Jun 2012
Bi gửi: 0

Level: -INF [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: NAN / -INF
Magic: -INF / -INF
Experience: NAN%

Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

Bn account D3 Standard Key US
__________________
Hy cng warriosbest xy dựng cộng đồng www.diablovn.net lớn mạnh nh!
Trả lời với trch dẫn
  #30  
Cũ 01-11-2013, 12:00 PM
Avatar của warriosbest
warriosbest warriosbest đang ẩn
Thnh vin mới
 
Tham gia ngy: Jun 2012
Bi gửi: 0

Level: -INF [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: NAN / -INF
Magic: -INF / -INF
Experience: NAN%

Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mặc định

Bn account D3 Standard Key US
__________________
Hy cng warriosbest xy dựng cộng đồng www.diablovn.net lớn mạnh nh!
Trả lời với trch dẫn
Trả lời

Cng cụ bi viết

Quyền viết bi
Bạn khng thể gửi chủ đề mới
Bạn khng thể gửi trả lời
Bạn khng thể gửi file đnh km
Bạn khng thể sửa bi viết của mnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Chủ đề tương tự
Chủ đề Người khởi xướng chủ đề Diễn đn Trả lời Bi cuối
bn 1 vi đồ cho Barba Football_9X Mua bn Item / Gold 4 07-13-2012 10:36 AM


Mi giờ GMT +8. By giờ l 11:51 PM.


Copyright ©2000 - 2018, Diễn đn Diablo Việt Nam